Tancem k tvořivosti

Scénický tanec

Scénický tanec má formu pravidelného kroužku (v tanečních školách, ve školních družinách, volnočasových centrech), kde se děti kontinuálně učí tvořivě využívat pohybové a výrazové možnosti svého těla. Při výuce scénického tance se snažím zprostředkovat dětem hluboký prožitek z tance a společně s nimi tvořím taneční choreografii, určenou pro jevištní vystoupení. Z toho důvodu je potřebná pravidelnost a dlouhodobost, aby si děti osvojily základy taneční techniky (taneční průprava je důležitou součástí výuky, ale není cílem sama o sobě) a dokázaly je použít k samostatnému pohybovému vyjádření.   

Hlavním pedagogickým nástrojem je ve scénickém tanci hra, příběhová motivace a učení principům pohybu. Děti si hrají a zároveň se učí - s plně nasměrovanou a zaměřenou pozorností.

Náplní hodin scénického tance je:

  • pohybová průprava - cvičení ke zdravému držení těla, posílení svalových skupin, pružnosti páteře, ohebnosti, koordinaci pohybů, polohy těla (lehy, sedy, kleky, chůze), vnímání těla

  • hudebně-rytmická průprava - cítění rytmu a melodie, jejich změn, provádění pohybu do hudby podle tempa, rytmu, hlasitosti, změny pohybu podle hudebních frází

  • taneční průprava - taneční chůze, běh, kroky, poskoky, skoky, taneční prvky - překuly, převaly, otočky, pohyby paží, hlavy, hrudníku, pánve, nohou, používání těžiště těla, orientace v prostoru, směry pohybu, dynamika pohybu, kvality pohybu

  • taneční tvorba - tvořivé taneční hry, taneční improvizace, jednoduché skupinové kompozice, vlastní tvorba dětí na zadání

Kreativní tanec

Kreativní tanec je možné koncipovat jako pravidelný kroužek nebo jednorázový workshop. Více času zde věnujeme tvořivému experimentování s možnostmi těla, taneční technice se věnujeme jen okrajově. Cílem není vznik choreografie (ale může být), taneční improvizace a tvorba menších tanečních a pohybových motivů jsou součástí každé hodiny.

Hlavním pedagogickým nástrojem je v kreativním tanci hra. Děti si hrají a zároveň se učí - s plně nasměrovanou a zaměřenou pozorností. Vedení hodin je v kreativním tanci volnější, více se odvíjí od konkrétního zájmu a zaměření skupiny dětí (např. zájem věnovat se improvizaci, tvorbě, taneční technice, kontaktní improvizaci a jednoduché akrobacii atd.).   

Taneční přípravka