Kreativní tanec

Kreativní tanec je možné koncipovat jako pravidelný kroužek nebo jednorázový workshop. Více času zde věnujeme tvořivému experimentování s možnostmi těla, taneční technice se věnujeme jen okrajově. Cílem není vznik choreografie (ale může být), taneční improvizace a tvorba menších tanečních a pohybových motivů jsou součástí každé hodiny.  

Naším hlavním pedagogickým nástrojem je v kreativním tanci hra. Děti si hrají a zároveň se učí - s plně nasměrovanou a zaměřenou pozorností. Vedení hodin  je v kreativním tanci volnější, více se odvíjí od konkrétního zájmu a zaměření skupiny dětí (např. zájem věnovat se improvizaci, tvorbě, taneční technice, kontaktní improvizaci a jednoduché akrobacii atd.).       

Náplní hodin kreativního tance je:

  • pohybová průprava - cvičení ke zdravému držení těla, posílení svalových skupin, pružnosti páteře, ohebnosti, koordinaci pohybů, polohy těla (lehy, sedy, kleky, chůze), vnímání těla a porozumění biomechanice pohybu
  • taneční průprava - používání  těžiště těla, elementární základy taneční techniky
  • tanečně-pohybová improvizace - experimentování s možnostmi těla, s výrazovými prostředky tance (s tempem, dynamikou, kvalitami pohybu, pohybem v prostoru), rozšiřování pohybového rejstříku, improvizace s tématy a příběhy
  • tanečně-pohybová tvorba - tvořivé taneční hry, tvorba krátkých pohybových a tanečních etud a variací

Co se děti tancem učí?

Tanec přispívá k harmonickému rozvoji osobnosti dítěte. Rozvíjí pohybové, estetické, psychické i sociální dovednosti dětí.

  • Pohybové dovednosti - zdravé držení těla, používání všech částí těla rovnoměrně, ovládání dynamiky pohybu (síla, jemnost, rychlost pohybu), používání těžiště těla, uvolnění napětí, kultivace pohybu do jednoduché taneční formy nebo improvizace
  • Estetické dovednosti - vytváření vztahu k hudbě, vnímání výrazové kvality pohybu, rozvoj vkusu a smyslu pro krásu
  • Psychické dovednosti - rozvoj představivosti, tvořivosti, fantazie, expresivity, rozvoj smyslů, koncentrace, uvolnění psychického napětí
  • Sociální dovednosti - spolupráce, zodpovědnost za celek, vnímavost a empatie, neverbální komunikace

Ceník:

500 Kč/pravidelný kroužek 60 min ........................... Brno a blízké okolí

1 000 Kč/jednorázový workshop 60 min ................. Brno a blízké okolí

Máte zájem o pravidelný taneční kroužek nebo jednorázový workshop na akcích pro děti?

Napište nám, nebo rovnou zavolejte na telefon 739 472 387 (Jitka Mozorová)